30/06/21  Thông báo online  1011
Thông báo nội dung thi sát hạnh và tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Vạn Ninh năm học 2020 - 2021
 29/06/21  Thông báo online  1002
Thông báo điều chỉnh một số nội dung kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Vạn Ninh năm học 2020 - 2021